Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

astela
20:07
5213 2ecc
Reposted fromNajada Najada viamatt2106 matt2106
20:05
astela
20:00
7905 46e3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaIriss Iriss

February 22 2017

astela
21:17
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć.
— Jan Miodek
21:16
21:13
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viamatt2106 matt2106
astela
21:06
7722 8c7a
Reposted frommisza misza viascorpix scorpix
astela
21:05
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viaIriss Iriss
astela
21:05
3338 4f15 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaIriss Iriss
astela
21:05
9914 8cfb
Reposted fromambassadorofdumb ambassadorofdumb viaIriss Iriss
21:04
9401 0dba 500
Reposted fromAgnik Agnik viamatt2106 matt2106
astela
21:04
2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viamatt2106 matt2106

February 18 2017

astela
08:59
astela
08:43
astela
08:42
astela
08:30
2503 7d97
Reposted fromretaliate retaliate viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

February 17 2017

20:16
8300 5423 500
astela
20:15
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaimpulsivee impulsivee
astela
20:02
Reposted fromweightless weightless viaboringsoup boringsoup
astela
19:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl